Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  07.03.19Проекти рішень з питань порядку денного заг-них зборів акц-рів 18.04.19


 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «18» квітня 2019 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.        

З другого питання проекту порядку денного: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ястремську Ксенію Юріївну.

З третього питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт Директора Товариства – до 20 хв.

Звіт Біржової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв.

Запитання доповідачам необхідно подавати Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

4 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

З п’ятого проекту питання порядку денного: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2018 рік;

2.     Діяльність Біржової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік;

2.  У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

З сьомого питання проекту порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;

2.     Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;

3.     Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

З восьмого питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 фінансовий рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 фінансовий рік.

З дев’ятого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: У зв’язку з тим, що, згідно чинного законодавства України, прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2018 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2018 року, на розвиток Товариства.

З десятого питання порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

З одинадцятого питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»   С.Є. Шишков

ProEmitent.INFO